Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Program szkoleń dla pracowników OPS

Program szkoleń dla pracowników OPS

Ze względu na rosnącą popularność pracą socjalną w Polsce, instytucje społeczne oraz władze gmin i powiatów nierzadko organizują profesjonalne szkolenia i kursy dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Część z wiodących obecnie szkoleń dla pracowników socjalnych finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego, zatem korzystać z nich mogą nie tylko obecni pracownicy MOPSów i GOPSów, ale również absolwenci kierunku praca społeczna, pedagogika lub socjologia oraz osoby pragnące rozpocząć pracę w ośrodku pomocy społecznej.

Profesjonalne szkolenia dla kadry pracowniczej ośrodków pomocy społecznej organizuje Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA, współpracujący również z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Celem kursów jest przygotowanie i wdrożenie pracowników MOPS , GOPS oraz PCPR do nowych metod pracy, pomocy rodzinom z problemami wychowawczymi, opieki na usamodzielniającymi się niepełnosprawnymi oraz wdrożenie metod zapobiegania trudnym sytuacjom podopiecznych ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc w ich integracji z otoczeniem.

Podczas szkolenia kursanci mogą dowiedzieć się między innymi jak efektywnie i sprawnie zarządzać placówką, jak oceniać i motywować współpracowników oraz prowadzić treningi interpersonalne. Niektóre szkolenia pozwolą również na naukę metod pracy nad wizerunkiem placówki oraz public relations.

Zajęcia zazwyczaj prowadzone są w blokach tematycznych, zarówno w formie wykładów jak i warsztatów oraz interaktywnych prezentacji. Przykładowymi tematami mogą być między innymi: terapia rodzin, przemoc w rodzinie, psychoterapia, jak również obsługa klienta, świadczenia alimentacyjne i rodzinne czy metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenia dla pracowników socjalnych prowadzone są zazwyczaj w niewielkich, kilkuosobowych grupach, co znacznie ułatwia wymianę poglądów podczas zajęć oraz wspólne rozwiązywanie problemów i realizowanie zadań. Osoby prowadzące wykłady i warsztaty to profesjonalni, doświadczeni nauczyciele akademiccy, praktycy, konsultanci, i trenerzy.

Szkolenie kończy najczęściej test, zaś kursant otrzymuje specjalne zaświadczenie lub certyfikat, potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Dzięki profesjonalnemu kursowi osoba taka jest już w pełni gotowa do podjęcia pracy w domu pomocy społecznej, domu opieki czy w innych placówkach socjalnych i wychowawczych.

Praca w MOPS, GOPS, CPR

Od kilku lat można zaobserwować niesłabnącą popularność kierunków studiów takich jak praca socjalna, pedagogika czy socjologia. Jak jednak wygląda zawód pracownika socjalnego w praktyce, po zakończeniu studiów?

W toku 3- lub 5-letniej nauki studenci pracy socjalnej zapoznają się z metodami pracy z dziećmi, rodzinami, osobami niepełnosprawnymi, jak również uczą się tworzenia nowoczesnych projektów unijnych i pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po zakończeniu studiów lub odbyciu szkoleń dla pracowników socjalnych pracę można podjąć zarówno w instytucjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, czy domach opieki. Co więcej, udokumentowany wolontariat w hospicjum czy nieodpłatne prowadzenie zajęć dla dzieci z pewnością okażą się niebanalnymi atutami podczas poszukiwania pracy w charakterze pracownika socjalnego.

Zatrudnienia z dyplomem pracownika socjalnego szukać można w wielu instytucjach i placówkach. Ze względu na rosnące problemy wychowawcze, społeczne i materialne, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe, jak również fundacje i stowarzyszenia potrzebują wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ubogimi oraz zapobiegania problemom wychowawczym i przemocy domowej.

Co więcej, ukończenie studiów na kierunku praca społeczna może też okazać się doskonałą alternatywą dla osób pragnących wyjechać do pracy za granicę. W krajach Unii Europejskiej można bowiem podjąć zarówno naukę jak i zatrudnienie w zagranicznych ośrodkach socjalnych. Do obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi diagnozowanie problemów środowiskowych, tworzenie i wdrażanie projektów i planów działania oraz zdobywanie dotacji i dofinansowań na potrzeby realizacji zadań i zapobiegania problemom społecznym.

Warto w tym miejscu wspomnieć o wynagrodzeniu przeciętego pracownika socjalnego. Ze względu na znaczny zakres obowiązków oraz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, zarobki pracowników GOPS, MOPS czy Centrum Pomocy Rodzinie mogą znacznie się od siebie różnić. Zależnie od czasu pracy, rodzaju umowy bądź kontraktu i zdobytego wykształcenia, konsultant, trener czy asystent rodziny może zarabiać nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Na wysokość wynagrodzenia w przypadku pracowników socjalnych znaczny wpływ ma również ich staż pracy w zawodzie – zarobki po przepracowaniu kilkunastu lat mogą sięgnąć nawet 4-5 tysięcy złotych.

Kwalifikacje pracownika socjalnego

Niezbędne kwalifikacje zawodowe, wymagane od kandydatów na stanowiska pracowników socjalnych określone są w tekście ustawy z marca 2004 roku o pomocy społecznej. W niniejszym artykule przedstawimy więc najważniejsze z nich.

Przede wszystkim, pracownik socjalny powinien być absolwentem studiów wyższych, kierunków takich jak praca socjalna, pedagogika, politologia, socjologia, czy psychologia. Studenci lub absolwenci innych kierunków, pragnąc podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego będą musieli odbyć specjalistyczne szkolenia i kursy lub wybrać kierunek specjalizacyjny na studiach II stopnia, związany bezpośrednio z pracą socjalną.

Warto zaznaczyć, iż aby możliwym było zatrudnienie kandydata w ośrodku pomocy społecznej, koniecznym jest potwierdzenie jego udziału w co najmniej 330 godzinach zajęć teoretycznych oraz 240-godzinnej praktyce zawodowej w placówce pożytku publicznego. Co więcej, również ocena na dyplomie ukończenia studiów z pewnością zostanie wzięta pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego. Pracownik socjalny musi bowiem wykazać się nie tylko intuicją, ale i sporą wiedzą z pogranicza psychologii, socjologii czy nawet rehabilitacji i pracy z dziećmi.

Dodatkowym atutem osoby ubiegającej się o pracę w służbie socjalnej, będzie niewątpliwie udokumentowany wolontariat w domach opieki, hospicjach czy w ramach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Nawet kilkumiesięczny, bezpłatny staż w placówce pożytku publicznego czy ośrodku pomocy społecznej może korzystnie wpłynąć na wybór właśnie naszej kandydatury na interesujące nas stanowisko.

Widzimy zatem wyraźnie, iż podjęcie pracy pracownika socjalnego jest ściśle uzależnione od posiadanego wykształcenia. Warto jednak pamiętać, iż wykształcenie oznacza w tym przypadku nie tylko ukończenie studiów wymienionych wyżej kierunków, ale również dokształcanie, poprzez udział chociażby w sympozjach, warsztatach i szkoleniach, jak również ukończone studia podyplomowe, związane bezpośrednio z pracą socjalną.

Co więcej, należy pamiętać, iż o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, decyduje, na mocy ustawy z marca 2008 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej. Może on uzależnić swoją decyduję o przyznaniu zawodu osobie, która nie odbyła stażu adaptacyjnego lub nie posiada udokumentowanych testów i egzaminów. By podjąć pracę w zawodzie, powinniśmy się więc wykazać minimum rocznym stażem pracy. Dodatkowo, w niektórych zawodach, takich jak choćby asystent rodziny wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności, zaś pracy nie podejmą osoby spełniające obowiązek alimentacyjny nałożony przez sąd oraz pozbawione praw do opieki nad małoletnimi dziećmi.

Studia I, II stopnia i podyplomowe na kierunku praca socjalna

Ze względu na rosnącą popularność kierunku studiów wyższych, jakim jest praca socjalna, postanowiliśmy opisać poszczególne etapy nauki, zarówno na studiach licencjackich, jak i II stopnia oraz przedstawić sylwetkę absolwenta.

Zacznijmy od definicji nazwy “praca socjalna”. Pojęcie to wprowadziło w 2000 roku Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych w Montrealu, i jest to zawód, promujący zmiany społeczne oraz wspólne rozwiązywanie problemów środowiskowych, celem osiągnięcia dobrostanu przez osoby z problemami wychowawczymi bądź materialnymi.

Kandydat na studia praca socjalna, powinien więc być osobą otwartą na ludzi i ich problemy, umiejąca słuchać i nawiązywać łatwo kontakty interpersonalne. W toku nauki będzie bowiem zapoznawał się z metodami pracy z dziećmi, rodzinami oraz osobami niepełnosprawnymi.

Obecnie prace socjalną studiować można na wielu wiodących i uznanych uczelniach oraz w szkołach prywatnych w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Częstochowie i Katowicach. Zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych studia podjąć można w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym) w systemie I stopnia – licencjat, II stopnia – magisterium oraz III stopnia – doktorat.

Przedmiotami nauczania są przede wszystkim propedeutyka, psychologia, socjologia, polityka społeczna, działalność gospodarcza oraz blok tematyczny odnoszący się do regulacji prawnych oraz możliwości pozyskiwania środków na realizowanie projektów (w tym między innymi dofinansowań Europejskiego Funduszu Socjalnego EFS). Co więcej, student wybiera jedną ze specjalizacji – pracę z dzieckiem i rodziną bądź resocjalizację środowiskową. Podyplomowymi studiami, sugerowanymi absolwentom pracy socjalnej są przede wszystkim animacja kulturalna, animacja społeczna, animacja społeczności lokalnych lub opieka gerontologiczna.

Po zdobyciu wykształcenia, wymaganych kwalifikacji zawodowych i odbyciu co najmniej rocznego stażu adaptacyjnego, absolwent pracy socjalnej przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia między innymi w ośrodkach polityki społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, centrach pomocy rodzinie, zakładach karnych oraz ośrodkach pomocy społecznej.

Jak widzimy, przedmioty nauczania na kierunku praca socjalna okazują się niezwykle ciekawymi i popularnymi wśród studentów. Nie dziwi zatem fakt popularności specjalizacji, związanych z późniejsza pracą w gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, czy placówkach szkolno-wychowawczych. Atutem podczas poszukiwania pracy w charakterze pracownika socjalnego z pewnością okaże się udokumentowany wolontariat w wybranej placówce pożytku publicznego.

Dlaczego warto być wolontariuszem OPS?

W poprzednich artykułach nierzadko wspominaliśmy o wolontariacie, stanowiącym możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Jak jednak wygląda praca wolontariusza w ośrodku pomocy społecznej w praktyce?

Obecnie coraz więcej placówek pożytku publicznego oraz samorządów lokalnych decyduje się na organizowanie ciekawych i przydatnych szkoleń oraz projektów, takich jak między innymi wolontariat w ośrodku pomocy społecznej. Inicjatywy takie mają na celu zachęcenie, jak się okazuje nie tylko młodych i studentów, ale również obecnych pracowników służb publicznych, do samodzielnego działania i wychodzenia na przeciw oczekiwaniom osób potrzebujących pomocy czy wsparcia.

Jak się więc okazuje, wolontariuszem warto zostać nie tylko ze względu na podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, ale również z uwagi na pomoc, którą możemy nieść wszystkim potrzebującym i niepełnosprawnym. Nie trzeba chyba dodawać, iż udokumentowany wolontariat w jednej z placówek instytucji pożytku publicznego z pewnością ułatwi znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku praca socjalna.

Z tego powodu polecamy wolontariat szczególnie osobom studiującym, które mogą z powodzeniem połączyć zdobywanie wiedzy akademickiej z działalnością charytatywną i nieodpłatną pomocą. Jednakże w wolontariacie uczestniczyć mogą niemalże wszyscy, bez względu na wiek czy wykształcenie. Nie dziwi zatem wcale fakt popularności szkoleń i kursów dla przyszłych wolontariusz, i to zarówno studentów cy uczniów, jak i kadry pracowniczej i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej czy domów opieki. Po ukończeniu specjalnego kursu i zdobyciu zaświadczenia, możemy podjąć pracę zarówno jako “zwykły” wolontariusz, ale również jako koordynator wolontariatu w stowarzyszeniu czy fundacji.

Odpowiedź na pytanie “dlaczego warto zostać wolontariuszem w ośrodku pomocy społecznej” wydaje się być prosta i zrozumiała. Dzięki działalności charytatywnej i nieodpłatnemu wolontariatowi, nauczymy się, jak aktywizować społeczność lokalną do działania i samodzielnego rozwiązywania problemów. Co więcej, dzięki organizowaniu wolontariatu na terenach małych miasteczek, gmin i wsi, z pewnością łatwiej dotrzemy również do wszystkich osób potrzebujących pomocy.

Warto więc, nie tylko ze względu na zdobycie nowego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zostać wolontariuszem. Praca taka co prawda doskonale prezentuje się w CV absolwenta uczelni wyższej, ale również może stanowić ważny punkt w naszym życiu społecznym i integracji z otoczeniem. Nie bójmy się zatem wyjść do ludzi by zaoferować swoją pomoc i skorzystajmy z możliwości wzięcia udziału w wolontariacie.

Zatrudnienie w domu pomocy społecznej

Z pewnością wielu studentów kierunków takich jak praca socjalna, pedagogika, psychologia czy socjologia zadaje sobie nieustannie pytanie, czy po zakończeniu nauki znajdą zatrudnienie w domach opieki społecznej i innych instytucjach pożytku publicznego.

Aby więc rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości dotyczące znalezienia pracy w zawodzie po zakończeniu studiów, przygotowaliśmy niniejszy artykuł, w którym powiemy co nieco o efektywnym i skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia w gminnych lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach oraz organizacjach, takich jak choćby fundacje czy stowarzyszenia.

Okazuje się, iż znalezienie pracy w zawodzie pracownika socjalnego nie jest zbyt trudne, szczególnie że w Polsce stale rośnie świadomość zapotrzebowania na służby socjalne, niosące pomoc i wsparcie wszystkim osobom potrzebującym.

Warto jednakże w tym miejscu pamiętać, iż sam dyplom ukończenia jednego ze wspomnianych kierunków studiów nie oznacza od razu zatrudnienia w ośrodku czy domu pomocy społecznej. Jeśli chcemy pracować na dobrze płatnym stanowisku, musimy odbyć co najmniej roczny staż adaptacyjny w wybranej placówce, gdzie zdobędziemy nowe doświadczenie i znacznie podniesiemy swoje kwalifikacje zawodowe.

Fakt faktem, podczas studiów organizowane są również praktyki w ośrodkach pomocy społecznej, jednakże mogą one okazać się niewystarczające do podjęcia dobrze płatnej pracy w charakterze pracownika socjalnego. Co więcej, jeśli dodatkowo chcielibyśmy zatrudnić się na stanowisku asystenta rodziny czy koordynatora, powinniśmy również wykazać się udokumentowanymi ukończonymi kursami i szkoleniami, przygotowującymi do wykonywania nowych zawodów, związanych z szeroko pojętą pracą socjalną.

Warto również pamiętać, iż dodatkowym atutem podczas aplikowania na stanowisko pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej będzie również udokumentowany wolontariat w placówce pożytku publicznego lub nieodpłatne prowadzenie zajęć z dziećmi czy całymi rodzinami. Praca w wolontariacie, na przykład podczas toku studiów może się więc okazać kluczem do sukcesu.

Po odbyciu rocznego stażu z powodzeniem możemy się starać o przyjęcie na stanowisko pracownika socjalnego na cały etat i pełny wymiar godzin. Warto zaznaczyć, iż początkowo nasze wynagrodzenie nie będzie zbyt wysokie, jednakże z biegiem czasu, zdobywając nowe doświadczenia i umiejętności, możemy szybko awansować, co zresztą widocznie przekłada się na miesięczne przychody.

Jak zostać kuratorem społecznym?

Powstaje co rusz wiele nowych, intratnych zawodów i profesji, związanych z niesieniem pomocy i wsparcia wszystkim osobom potrzebującym.

Na mocy poszczególnych ustaw i nowelizacji, powołano w ostatnich latach do życia wiele ciekawych profesji dla pracowników socjalnych, takich jak choćby funkcja asystenta rodziny czy, cieszący się coraz większym zainteresowaniem – kurator społeczny. Co jednakże należy zrobić, jakie wykształcenie zdobyć czy jakie szkolenia ukończyć, by móc podjąć pracę jako kurator społeczny?

Zacznijmy od ogólnych wymogów, określających kto może zostać kuratorem społecznym. Na mocy ustawy i wszelkich przepisów prawnych, przyszły kurator społeczny musi posiadać polskie obywatelstwo, móc korzystać bez ograniczeń z praw obywatelskich i cywilnych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dlatego też podczas procesu rekrutacyjnego wymaga się dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Opłacony na kwotę 50 złotych wniosek o potwierdzenie niekaralności należy zgłosić w Biurze Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

Ważnym aspektem ubiegania się o stanowisko kuratora społecznego jest również posiadane wykształcenie. Aby pracować w takim zawodzie musimy mieć co najmniej maturę i udokumentowane doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej, działalności wychowawczej lub opiekuńczej. Dodatkowym atutem aplikanta będzie również udokumentowany wolontariat oraz poświadczony staż adaptacyjny w organizacjach pożytku publicznego w charakterze pracownika socjalnego.

Po otrzymaniu niezbędnych uprawnień do pełnienia funkcji kuratora społecznego, osoby takie wpisywane są prezesa sądu rejonowego na listę kuratorów. Po uroczystym zaprzysiężeniu, od tego momentu ich zadaniem jest wykonywanie zleceń i planów, wyznaczanych na ogół przez kuratora sądowego lub sąd.

Widzimy zatem wyraźnie, iż ubieganie się o zatrudnienie w charakterze kuratora społecznego nie jest zbyt skomplikowane. Inaczej jednak sprawa ma się z wykonywaniem obowiązków, nierzadko dość kontrowersyjnych. Co prawda, zatrudnienie w takim zawodzie pozwala niekiedy zarobić nawet do kilkuset złotych miesięcznie, jednakże nierzadko przyjdzie się nam znaleźć w niezbyt przyjemnej sytuacji. Musimy również pamiętać, iż podczas racy nie tylko będziemy dozorowali rodziny oraz dzieci i młodzież, ale również będziemy musieli raportować nasze spostrzeżenia oraz utrzymywać ścisłe kontakty na przykład z policją czy opieką społeczną.

Darmowe szkolenia – asystent rodziny

Ze względu na rosnącą popularność studiami i pracą w zawodzie pracownika socjalnego, powstaje coraz to więcej nowych form zatrudnienia i zakresu obowiązków dla pracowników i wolontariuszy służb socjalnych.

Na mocy ustawy z kwietnia 2011 roku o wspieraniu u systemie pieczy zastępczej, powołano do życia zawód asystenta rodziny, pełniącego zarówno funkcje kuratora socjalnego, jak i pracownika domu opieki społecznej. Z powodu znacznego zainteresowania nową formą zatrudnienia dla pracowników socjalnych, organizuje się obecnie mnóstwo przydatnych kursów i szkoleń, ułatwiających zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

Asystent rodziny ma przede wszystkim na celu pomagać rodzinom z problemami wychowawczymi, wynikającymi z różnych czynników – braku pracy, trudnej sytuacji materialnej czy nawet przemocy. Ważnym aspektem pracy asystenta rodziny jest również, na mocy wspomnianej ustawy, praca nad zmianą systemu opieki nas małoletnimi dziećmi, sierotami i wychowankami domów dziecka oraz poprawczaków.

Jak zatem wygląda na co dzień praca asystenta rodziny? Jeśli do ośrodka pomocy społecznej zgłoszona zostanie rodzina, mająca problemy wychowawcze, stosowną pomoc zleca się pracownikom, przeprowadzającym najpierw wywiad środowiskowy. Następnie, po potwierdzeniu określonych problemów w danej rodzinie przydziela się rodzinie asystenta, mającego nieść pomoc zarówno w kwestiach opieki i wychowania, jak również w sprawach codziennych. Pracownik socjalny ma za zadanie przede wszystkim zmotywować członków rodziny do współpracy, przez co realizuje się specjalny plan pracy z aktywnym udziałem zarówno rodziców jak i dzieci.

Aby rozpocząć pracę asystenta rodziny, należy posiadać ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, socjologia, psychologia lub też nauki o rodzinie. Absolwenci innych kierunków jak również osoby posiadające średnie wykształcenie również mogą zostać asystentami rodziny, jednakże tylko w przypadku ukończenia specjalnych kursów. Popularnymi szkoleniami są obecnie praca z dziećmi oraz praca z rodziną. Co więcej, osoby takie muszą odbyć minimum roczny staż z pracy z dziećmi i rodziną. Dodatkowym atutem podczas rekrutacji na asystentów rodziny z pewnością będzie także wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej czy hospicjach.

Warto w tym miejscu dodać, iż asystentem rodziny w żadnym wypadku nie może zostać osoba pozbawiona lub zawieszona we władzy rodzicielskiej lub wypełniająca obowiązek alimentacyjny zatwierdzony przez sąd. Jeśli zaś chodzi o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny, osoba taka nie może równocześnie pracować w ośrodku pomocy społecznej, a jej umowa ma charakter zadaniowego czasu pracy.

Author

Maciej Ślesicki

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto przeczytać także