Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Fundusze z Unii Europejskiej dla Polaków jak to wygląda w praktyce?

Unia Europejska, która została utworzona w roku 1993, to organizacja wyjątkowa. Obecnie w jej skład wchodzi dwadzieścia siedem państw, które wspólnie podejmują decyzje dotyczące wielu kwestii. Unia Europejska to namacalny dowód na polityczną, społeczną i gospodarczą integrację niezależnych od siebie krajów. Również Polska należy do tej niezwykłej organizacji – wstąpienie Polski do UE nastąpiło 1 maja 2004 roku. Od tego czasu nasz kraj w dużym stopniu korzysta z pomocy Unii, co pozytywnie wpływa szczególnie na rozwój drogowej i środowiskowej infrastruktury (według raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Forma wsparcia, o której jest mowa powyżej, jest związana ściśle ze sferą finansową. Unijne dotacje zapewniają wielu osobom pieniądze niezbędne np. podczas procesu modernizacyjnego firmy czy też podczas podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do najpopularniejszych przyznawanych dotacji należą:

 • dotacja dla rolników
 • bezzwrotna dotacja dla firm
 • dotacja dla studentów i uczniów
 • dotacja dla przedszkoli

Jeśli natomiast mowa o programach dotacyjnych, to nie można nie wspomnieć, że największym powodzeniem cieszy się Program Operacyjny Kapitał Ludzki, do którego głównych celów zaliczyć można: zwiększenie liczby stanowisk pracy, aby zmniejszyć bezrobocie, oraz integracja społeczeństwa.

Unia Europejska wspiera finansowo wiele inicjatyw, jedną z nich jest bardzo ważne dla Polski i Ukrainy wydarzenie, a mianowicie mowa tu o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, które mają odbyć się w 2012 roku na terenie tych dwóch państw

Co trzeba zrobić, aby móc otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej

Najważniejsze jest to, aby prawidłowo wypełnić wniosek aplikacyjny, ponieważ w tym przypadku nawet najmniejszy błąd (np. brak jednego podpisu), może sprawić, że cały wniosek zostanie odrzucony. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, najlepiej wziąć udział w szkleniu z przyznawania funduszy unijnych lub udać się po poradę do specjalisty ds. funduszy unijnych.

Dotacje dla rolników

Unia Europejska sporą część swoich funduszy przeznacza na dotacje dla rolników. Oczywiście, aby otrzymać pieniądze, dany rolnik musi spełnić pewne wymagania, jakie stawia przed nim Unia Europejska. Musi np. poprzez swoją działalność wspierać ochronę środowiska naturalnego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Istnieją również inne rodzaje dotacji dla rolników, pieniądze z tzw. renty strukturalnej może otrzymać np. rolnik, który ukończył 55 lat (a więc nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, ale trzeba zaznaczyć, że nie kwalifikuje się do tego, żeby zostać uznanym rencistą). Trzeba jednak zaznaczyć, że rolnik ubiegającą się o rentę strukturalną musi prowadzić działalność rolniczą przez co najmniej 10 lat (na własny rachunek), po otrzymania renty strukturalnej, nie można przekazać gospodarstwa dowolnej osobie, musi być to ktoś, kto będzie prawidłowy wiek, a także odpowiednie kwalifikacje, a mianowicie wcześniej nie posiadał żadnej działalności gospodarczej.

Inna formą dotacji unijnych dla rolników jest premia w wysokości 50 000 zł, dla wszystkich tych, którzy zamierzają założyć własne gospodarstwo rolne lub też takowe przejąć. Aby jedna móc cieszyć się z otrzymanych pieniędzy, trzeba najpierw spełnić ściśle określone warunki:

 • trzeba być osobą pełnoletnią, ale nie starszą niż 40 lat
 • trzeba mieć wykształcenie rolnicze i odbyty staż pracy w gospodarstwie rolniczym

– nie powinna prowadzić działalności rolniczej, jednak można od tej zasady uczynić wyjątek: jeśli osoba ubiegająca się o dotację, ma nieruchomość rolną co najmniej o powierzchni 1 ha, którą otrzymała w spadku lub jako darowiznę przed ukończeniem pełnoletności lub w trakcie nauki

Rolnicy mają również możliwość otrzymania dotacji unijnej w postaci darmowego szkolenia zawodowego, które może przyjąć różnoraką formę: mogą być to zarówno warsztaty czy kursy, jak i wyjazdy studyjne, za które nie trzeba absolutnie nic płacić.

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania dla rolnika, który chce założyć działalność poza rolniczą, ale na terenie samego gospodarstwa.

Bezzwrotne dotacje dla firm

Zarówno osoby zamierzające w przyszłości otworzyć własną firmę, jak i osoby, które prowadzą już działalność gospodarczą, mają szansę otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z Unii Europejskiej. Istnieje około dziesięciu programów (finansowane przez budżet polski i unijny), dzięki którym Polacy mają szansę zmodernizować firmy (np. kupując nowe maszyny i urządzenia) lub stworzyć nową, realną konkurencję dla przedsiębiorstw już istniejących na rynku.

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków, jakie należy spełnić, żeby mieć realną szansę otrzymać pieniądze w ramach jednego z nich, najlepiej wejść na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie znajdują się wszelkie informacje na ten temat, a także niezbędne wnioski i formularze, które należy złożyć w regionalnej instytucji zajmującej się finansowaniem programów unijnych.

Wniosek można otrzymać w ramach:

 • przygotowania firmy do działania na europejskim rynku
 • rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa
 • wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii, które będą miały za zadanie wesprzeć rozwój danego przedsiębiorstwa
 • dotacji na uzyskanie dofinansowania
 • dotacji na konsolidację
 • rozwoju biznesu internetowego
 • dotacji na uzyskanie certyfikatu
 • dotacji na „wspólną ofertę”
 • rozwoju firm eksportujących zagraniczne towary

Żeby móc uzyskać jedno z wyżej opisanych dofinansowań, trzeba przejść niezwykle długą drogę, w której nawet najmniejszy szczegół – jeden podpis może okazać się sprawą najwyższej wagi.

Warto też dodać, że o unijną dotację mogą ubiegać się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość takiego dofinansowania może sięgać maksymalnie 100 000 złotych. Czego się wymaga od tego typu firm, aby mogły się one ubiegać o dotację? Wystarczy, że właściciel przedstawi uproszczony opis planowanej inwestycji – bardzo niskie wymagania. Ale uwaga, jest pewien „kruczek”, otóż pieniądze te można otrzymać jedynie w momencie, gdy dana kwota została wcześniej już zainwestowana przez firmę. To dofinansowanie jest bowiem jedynie refundacją poniesionych wcześniej kosztów.

Dofinansowanie dla uczniów i studentów

Dotacje unijne zwykle kojarzone są z bezzwrotną pomocą finansową, umożliwiającą otwarcie własnej firmy. O takie fundusze mogą ubiegać się nie tylko osoby bezrobotne, ale też młodzi ludzie – studenci, którzy jeszcze nie ukończyli studiów. Mimo iż ich sytuacja prawna jest trudna (ani nie można ich zaliczyć do bezrobotnych, ani nie można ich zaliczyć do osób pracujących), mogą oni ubiegać się o unijne dofinansowanie. Dzięki licznym programom unijnym, młodzi Polacy mają szansę otrzymać wsparcie dla wielu projektów, m.in. tworzenia nowych miejsc pracy czy też badaniach naukowych.

Najprostszym sposobem na otrzymanie wsparcia finansowego od Unii Europejskiej jest złożenie wniosku, w którym będziemy ubiegać się o otwarcie własnego biznesu. Sprawa wydaje się prosta szczególnie wtedy, kiedy mamy jakiś pomysł na ten biznes, a także wiemy, z jakiego unijnego programu będzie nam najwygodniej skorzystać. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest program „mikroprzedsiębiortwa”, którego celem jest udzielenie wsparcia dla dopiero powstających firm jednoosobowych lub ewentualnie kilkuosobowych. Głównym celem tego programu jest dofinansowanie inwestycyjnych projektów, a także wzrost konkurencyjności małych przedsiębiorstw.

Istnieje program dla studentów o nazwie „Kapitał Ludzki”, którego celem jest zwiększenie szans studentów na znalezienie zaraz po studiach pracy. W ramach programu studenci mogą zupełnie za darmo podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – w grę wchodzą tu różnego typu kursy (w tym kursy zagraniczne) oraz szkolenia zawodowe, m.in. nauka języka obcego, a także kursy komputerowe. Tutaj, aby dany student mógł złożyć wniosek o wzięcie udziału w unijnym programie musi zostać on zgłoszony przez uczelnię.

Warto zauważyć, że nie tylko studenci kończący studia mają szanse na unijne dofinansowanie, ten sam bowiem program „Kapitał Ludzki”, daje możliwość uzyskania finansowego wsparcia w formie stypendium dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, posiadają stopień niepełnosprawności, zamieszkują tereny wiejskie, zwyciężyli w wojewódzkiej olimpiadzie itp.

Dotacje dla przedszkoli

Unia Europejska przeznacza znacznie środki finansowe dla przedszkoli, a właściwie pomaga w uruchomieniu nowych placówek, wspierając jednocześnie te, które już istnieją – wszystko to w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu możliwe jest dofinansowanie trzech rodzajów projektów:

 1. Ośrodki wychowania przedszkolnego lub formy do nich alternatywne, otwierane w środowiskach, gdzie jest mało placówek edukacyjnych przedszkolnych (czyli przede wszystkim na obszarach wiejskich).
 2. Upowszechnienie istniejących przedszkoli, tak, aby więcej dzieci mogło spędzać w nich więcej czasu, np. dłuższe godziny otwarcia przedszkoli.
 3. Kampanie informacyjne, które mają na celu promowanie edukacji przedszkolnej.

Ubiegając się o dotację dla przedszkola, trzeba pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wniosku, a także o tym, że aby otrzymać dofinansowanie ?trzeba wykazać, iż dany projekt będzie miał miejsce na terenie, gdzie brakuje tego typu placówek edukacyjnych. Szanse na otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej są duże, szczególnie, jeśli dany projekt będzie realizowany na wsi, gdzie mimo że obowiązkiem przedszkolnym objęty jest mniejszy procent dzieci, to jednak wciąż brakuje przedszkoli.

Wszelkie działania, których celem jest uzyskanie pieniędzy na jeden z powyżej opisanych projektów, powinny być skierowane do dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, do rodziców dzieci w tym wieku, do przedszkoli, a także innych, alternatywnych form wychowania przedszkolnego, które już istnieją.

Kto może ubiegać się o tego typu dofinansowanie? Tak naprawdę takie unijne dotacje dla przedszkola może uzyskać każdy podmiot (z wyjątkiem osób fizycznych). Trzeba jednak pamiętać, że o ostatecznej decyzji przyznania dotacji decyduje wynik konkursu, w którym musi wziąć udział każdy, kto o dotację się ubiega. Wnioski rozpatrywane są osobno dla każdego województwa, dzięki czemu szansa na otrzymanie pieniędzy jest znacznie większa. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pieniądze z dotacji muszą być przeznaczone głównie na tzw. wydatki miękkie (wynagrodzenie personelu, podróże, wynajem itp.), natomiast tzw. wydatki twarde mogą sięgać jedynie dziesięciu procent całej otrzymanej kwoty.

Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej z interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstał, aby „stawić czoła” Strategii Lizbońskiej, a więc jego celem jest przede wszystkim: tworzenie stałych miejsc pracy, uczynienie ze starego kontynentu miejsca, gdzie można bezpiecznie lokować inwestycje, a także podejmować pracę. Tak naprawdę bowiem rozwój ludzkiego kapitału jest kwestią kluczową, jeśli chodzi o pełne wykorzystanie zasobów pracy i wsparcie gospodarki danego państwa.

Celów, jakie mają być realizowane za sprawą programu Kapitał Ludzki, jest jednak o wiele więcej. Trzeba w tym miejscu przede wszystkim wspomnieć o pełnym wykorzystaniu ludzkiego potencjału, dzięki budowaniu nowych stanowisk pracy, adaptacji firm i ich pracowników, dbanie o wysoki poziom społeczeństwa, wyeliminowanie (lub chociażby zmniejszenie) terenów, które uznawane są za „wykluczone społecznie” itp.

Tutaj należy skupić się na:

 • zatrudnieniu
 • społecznej integracji
 • poziomowi wykształcenia
 • potencjale adaptacyjnym firm i pracowników
 • budowie administracji publicznej
 • zasadach dobrego rządzenia
 • zdrowiu zasobów pracy

Za główny cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powszechnie uważa się jednak wzrost zatrudnienia w danym państwie i doprowadzenie do spójności społecznej jego mieszkańców.

Wyżej opisany program może być realizowany dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej (a dokładniej rzecz biorąc z Europejskiego Funduszu Społecznego), a także dzięki pieniądzom krajowym (na które składa się budżet państwa i budżety poszczególnych samorządów). Łącznie, wszystkie środki, jakie są przeznaczone na realizację Kapitału Ludzkiego, to kwota około 11,4 miliarda euro! Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że dopuszcza się możliwość zwiększenia tej kwoty, w zależności od zapotrzebowania – mowa tu o kosztach, które można zakwalifikować jako cross-financing (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Szkolenia z przyznawania funduszy

Fundusze unijne to sprawa skomplikowana, jednak w dzisiejszych czasach niezwykle ważna. Każdy z nas chce przecież znaleźć dobrze płatną pracę, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby być specjalistą w swojej branży, niektórzy myślą o własny biznesie lub modernizacji już działającego na rynku przedsiębiorstwa itp. Właśnie w tym wszystkim mogą pomóc fundusze z Unii Europejskiej, dzięki którym większość z wymienionych wcześniej celów może zostać zrealizowana za darmo!

Aby uświadomić społeczeństwo na temat funduszy europejskich, organizowane są liczne kursy i szkolenia z tego zakresu. Na takich zajęciach kursanci mają szansę zapoznać się z podstawami prawa unijnego, z dostępnymi formami programów, z wszelkimi wymaganiami, jakie stawiane są przed wnioskodawcom, aby mogli się oni ubiegać o daną dotację, a także z zasadami prawidłowego pisania wniosków unijnych. Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się oczywista, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Unia Europejska jest skłonna przekazać Polakom niezwykle wysoką sumę pieniędzy (na jeden program jest skłonna przekazać około 11 miliardów euro!). Jej przedstawiciele chcą, żeby nasz kraj się rozwijał i modernizował. Chcą pomóc naszym obywatelom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu dobrze płatnych stanowisk pracy. Jedyne czego chce w zamian to efektów. Podsumowując: dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, przed Polakami otwierają się wielka szansa, najważniejsze więc, aby umieć z niej prawidłowo skorzystać. O prawidłowym wykorzystaniu szansy można dowiedzieć się właśnie na szkoleniu z przyznawania funduszy

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów do spraw funduszy unijnych, dzięki czemu wiedza, jaką można na nich zdobyć, jest rzetelna, a co najważniejsze aktualna, ponieważ prowadzą je ludzie, którzy na bieżąco pogłębiają swoją wiedzę na ten temat. Tutaj nie ma co się wahać. Jeśli jesteś zainteresowany kwestią dofinansowania z funduszu unijnego, nie zwlekaj weź udział w szkoleniu (często darmowym) na ten temat!

Europejskie fundusze unijne 2012

Dofinansowania z Unii Europejskiej dla Polski

Jak otrzymać dotację?

Istnieje pięć elementów, które składają się na działania mające na celu uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że Unia Europejska daje niezwykle szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wybór dotacji. Trzeba tylko dokładnie zapoznać się z poszczególnymi programami, a z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Aby dostać dotację, trzeba mieć przede wszystkim dobry pomysł – tak naprawdę to połowa sukcesu. Sam pomysł jednak nie wystarczy, trzeba umieć go dobrze uzasadnić, ponieważ tylko w ten sposób można przekonać komisję, że powinna fundusze unijne przyznać właśnie nam.

Pomysł powinien być odpowiednio dopasowany do programu. W każdym z unijnych programów zapisane jest, jakie działania należy podjąć, a także jakie warunki trzeba spełniać, aby dany wniosek miał szansę na otrzymanie pieniędzy. W wyborze odpowiedniego programu niezwykle pomocna okazuje się wyszukiwarka dotacji, którą można znaleźć na Portalu Funduszy Europejskich (a dokładniej rzecz ujmując w Poradniku Beneficjenta).

Tajemnicą osób lub firm, które otrzymały dotacje unijne jest to, że przed złożeniem ostatecznego wniosku, dokładnie zapoznały się z dokumentacją danego programu – tylko w ten sposób można bowiem zorientować się, co należy zrobić, aby mieć szansę na zwycięstwo w konkursie aplikacji. Warto też ze znacznym wyprzedzeniem dowiedzieć się, jakie są terminy składania wniosków i która instytucja odpowiedzialna jest za przyjmowanie wniosków.

Bardzo ważne jest to, żeby prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie, a także złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. Nie mamy się jednak czym martwić, bowiem firmy przeprowadzające konkursy aplikacji mają obowiązek umieszczenia na stronie swojego przedsiębiorstwa instrukcji, pokazującej w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić taki wniosek (musi on być zawsze przygotowany zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej).

Dopiero po przejściu wcześniej opisanych etapów, można złożyć wniosek o datację i spokojnie czekać na jego pozytywne rozpatrzenie.

Specjalista ds. funduszy unijnych

Pisząc o osobie, która może być nazywana specjalistą do spraw funduszy unijnych, trzeba zaznaczyć, że znajomość programów, w ramach których można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta, jednak nie każdy zdołał sobie to jeszcze uświadomić. Otóż, dzięki dodatkowym pieniądzom unijnym, można właściwie za darmo np. podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nauczyć się obcego języka, zmodernizować firmę (kupując nowoczesne maszyny lub korzystając z innowacyjnych technologii) lub też zrealizować jedno ze swoich marzeń, a mianowicie otworzyć własną działalność gospodarczą (i to niekoniecznie jednoosobową).

W Polsce istnieje wiele programów operacyjnych, dzięki którym można otrzymać znaczną kwotę pieniędzy z funduszu Unii Europejskiej. Niestety nie każdy obywatel wie coś więcej na ten temat (niestety, nie każdy jest w stanie choćby wymienić poszczególne programy…). Właśnie dlatego organizowane są liczne szkolenia z zakresu przyznawania funduszy unijnych. Dzięki nim można dowiedzieć się, m.in. jak prawidłowo wypełnić wniosek, w którym podmiot ubiega się o daną dotację z UE itp. Bardzo pomocna w takich sytuacjach jest też osoba, która zawodowo zajmuje się funduszami unijnymi, na bieżąco zgłębiając, a przede wszystkim uaktualniając wiedzę na temat. Mowa tu o specjaliście do spraw funduszy unijnych.

Aby zostać specjalistą do spraw funduszy unijnych, należy wziąć udział w specjalnym szkoleniu, w ramach którego dana osoba nauczy się m.in. jak prawidłowo pisać wnioski unijne (co jest właściwie najważniejszą kwestią). Dodatkowo każdy kursant musi poznać prawo unijne (przynajmniej jego podstawy), a także poszczególne wymagania, jakie trzeba spełnić, aby móc otrzymać dofinansowanie unijne w ramach konkretnego programu operacyjnego (wytycznych jest zwykle dużo i są ściśle określone).

Z powyższego wynika, że praca specjalisty ds. funduszy unijnych nie jest łatwa. Taka osoba musi na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę, żeby móc rzetelnie pomagać osobom zainteresowanym danym dofinansowaniem.

Author

Maciej Ślesicki

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto przeczytać także